چهارشنبه 02 /12 /1396


آلومینیوم کار

نام ونام خانوادگی: عامری نام دفتر: صنایع آلومینیوم معجزه

تلفن ثابت: 5337457 تلفن همراه: 5337457

نام ونام خانوادگی مسئول: عامری شماره جواز: 0193

آدرس: کاشان/ بلوار خاندایی/روبروی تاسیسات اب

نام ونام خانوادگی: قدیری نام دفتر: آلومینیوم سازی کاشان

تلفن ثابت: 5574901 تلفن همراه: 5574901

نام ونام خانوادگی مسئول: قدیری شماره جواز: 0192

آدرس: کاشان/ بلوار کشاورز/کوچه نهال هشتم

نام ونام خانوادگی: رزاقی نام دفتر: صنایع آلومینیوم رزاقی

تلفن ثابت: 4449746 تلفن همراه: 4449746

نام ونام خانوادگی مسئول: رزاقی شماره جواز: 0191

آدرس: کاشان /بلوار مفتح

نام ونام خانوادگی: خاشعی نام دفتر: صنایع آلومینیوم کاشان خاشعی

تلفن ثابت: 5340876 تلفن همراه: 5340876

نام ونام خانوادگی مسئول: خاشعی شماره جواز: 0190

آدرس: کاشان/میدان قاضی اسد/انتهای خیابان صنعتکار

نام ونام خانوادگی: آزادگان نام دفتر: صنایع آلومینیومی کاشان

تلفن ثابت: 5339833 تلفن همراه: 5339833

نام ونام خانوادگی مسئول: آزادگان شماره جواز: 0189

آدرس: کاشان/میدان عامریه/انتهای بلوار فین بزرگ/جنب شعبه نفت

نام ونام خانوادگی: آقای علی رضا قدیری نام دفتر: صنایع آلومینیومی قدیری

تلفن ثابت: 5574901 تلفن همراه: 09133614864

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای قدیری شماره جواز: 11

آدرس: میدان جهاد /بلوار کشاورز/ جنب کبابسرای راحتی

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر