شنبه 04 /03 /1398


استاد بنا

نام ونام خانوادگی: ذراتی نام دفتر: کلیه امور ساختمان سازی وبنایی/ تخریب ونوسازی/ تعمیرات کلی وجزیی

تلفن ثابت: 5428217 تلفن همراه: 09133629522

نام ونام خانوادگی مسئول: ذراتی شماره جواز: 0402

آدرس: کلیه امور ساختمان سازی وبنایی/ تخریب ونوسازی/ تعمیرات کلی وجزیی

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak