شنبه 04 /03 /1398


داربست فلزی

نام ونام خانوادگی: داربست فلزی کاشان نام دفتر: داربست فلزی کاشان

تلفن ثابت: 4237702 تلفن همراه: 4237702

نام ونام خانوادگی مسئول: داربست فلزی کاشان شماره جواز: 0252

آدرس: کاشان/چهر راه جواد الائمه/ابتدای غیاث الدین کاشانی/داربست فلزی کاشان

نام ونام خانوادگی: مردان نام دفتر: داربست فلزی مردان

تلفن ثابت: 4236679 تلفن همراه: 4236679

نام ونام خانوادگی مسئول: مردان شماره جواز: 0251

آدرس: کاشان/انتهای خیابان امام خمینی/داربستی مردان

نام ونام خانوادگی: داربست فلزی قائم نام دفتر: داربست فلزی قائم

تلفن ثابت: 4462933 تلفن همراه: 4462933

نام ونام خانوادگی مسئول: داربست فلزی قائم شماره جواز: 0250

آدرس: خیابان فاضل نراقی/جنب مسجد ترک آباد

نام ونام خانوادگی: سادات نام دفتر: داربست فلزی سادات

تلفن ثابت: 4449121 تلفن همراه: 4449121

نام ونام خانوادگی مسئول: سادات شماره جواز: 0249

آدرس: کاشان/خیابان رجایی/جنب کوچه قدمگاه/داربست فلزی سادات

نام ونام خانوادگی: برادران صادق نام دفتر: داربست فلزی برادران صادق

تلفن ثابت: 4450059 تلفن همراه: 4450059

نام ونام خانوادگی مسئول: برادران صادق شماره جواز: 0248

آدرس: کاشان/ خیابان فاضل نراقی/ روبروی نانوایی سنگک

نام ونام خانوادگی: داربست فلزی انصار نام دفتر: داربست فلزی انصار

تلفن ثابت: 4444939 تلفن همراه: 4444939

نام ونام خانوادگی مسئول: داربست فلزی انصار شماره جواز: 0247

آدرس: کاشان/خیابان بهشتی/میدان 12 فروردین/ساختمان سرافراز

نام ونام خانوادگی: رضا صادق زاده نام دفتر: داربست فلزی صادق

تلفن ثابت: 5554348----4461442 تلفن همراه: 09131612796

نام ونام خانوادگی مسئول: رضا صادق زاده شماره جواز: 0199

آدرس: کاشان/فلکه قاضی اسدالله/ ابتدای خیابان فاضل نراقی

نام ونام خانوادگی: نام دفتر: داربست 110

تلفن ثابت: 4232060 تلفن همراه: 09132644508

نام ونام خانوادگی مسئول: شماره جواز: 4

آدرس: خیابان نطنز/بلوار چمران/ساختمان کلباسی

نام ونام خانوادگی: آقای مردان پور نام دفتر: داربست سروش

تلفن ثابت: 4236679 تلفن همراه: 09133614518

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای مردان پور شماره جواز: 2

آدرس: خیابان امام

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak